Shpallje për furnizim publik 2018

1. 17.01.2018 – Furnizimi i shërbimeve – Rishikimi i llogarisë vjetore dhe raporteve financiare të SHA “MIA” – Shkup për vitin 2017 nr. 1-01/2018
2. 22.01.2018 – Furnizimi i materialeve për zyra dhe tonerëve nr. 2-01/2018
3. 06.02.2018 – Furnizimi i biletave të aeroplanit nr. 4-01/2018
4. 07.03.2018 – Furnizimi i shërbimit – Kontrolle shëndetësore të të punësuarve nr. 5-02/2018
5. 19.03.2018 – Furnizimi i shërbimit – Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve zyrtare (me pjesë të përfshira rezerve) nr. 6-03/2018
6. 23.03.2018 – Furnizimi i shërbimeve të kontabilitetit nr. 7-03/2018
7. 19.04.2018 – Furnizimi i mjeteve për higjienë nr. 8-04/2018
8. 11.05.2018 – Furnizimi i shërbimeve prej trupit të akredituar për certifikim për ricertefikimin e sistemit të integruar për menaxhment me cilësinë dhe sigurinë dhe shëndetin gjatë punës nr.9-05/2018
9. 22.06.2018 – Furnizimi i shërbimeve për agjenci autoriale nr.10-06/2018
10. 31.08.2018 – Furnizimi i karburantit për automjete motorike nr.13-8/2018
11. 07.09.2018 – Furnizimi i shërbimit për transport me taksi nr. 14-09/2018
12. 12.11.2018 – Furnizimi i shërbimit për hostimin e infrastrukturës virtuale prej operatorit të serverit nr. 16-11/2018
13. 14.11.2018 – Furnizimi i punimeve ndërtimore dhe zanateve nr. 17-11/2018
14. 04.12.2018 – Furnizimi i baterive përçuese me kabllo USB dhe konektues magneti nr. 18-
11/2018
15. 07.12.2018 – Furnizimi i pajisjes rrjetore për lidhje kompjuterike me montazh të përfshirë nr. 19-12/2018

Butoni Kthehu në krye
Mbylle